REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      Możliwość komentowania REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ została wyłączona

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie należą następujące osiedla miejscowości Siekierczyna 2: Młaki, Potoki, Lisia Góra, Za górą, Morgi, Podlas, Dział, Zalas.

 1. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dokonują Rodzice w szkole obwodowej w dniach od 4-15 marca 2019 r.
 2. Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2012 roku) podlegają obowiązkowi szkolnemu i w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 3. Zgodnie z art.36.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:
 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

REKRUTACJA DO KLASY 1 DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Wójta Gminy Limanowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe) -Uchwała Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
 • kryterium rekrutacyjne: kandydat mieszka na terenie gminy Limanowa – liczba punktów: 10 (dokument potwierdzający: pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata),
 • kryterium rekrutacyjne: kandydat uczęszcza do przedszkola wchodzącego
  w skład Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, do której składany jest wniosek – liczba punktów: 8 (dokument potwierdzający: dokumentacja oddziału przedszkolnego w Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie kryterium rekrutacyjne: rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – liczba punktów: 6 (dokument potwierdzający: dokumentacja szkoły do której składany jest wniosek),
 • niepełnosprawność kandydata – liczba punktów- 4 (dokument kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna).

Rodzice wypełniają wniosek (zał. Nr 2) o przyjęcie dziecka do klasy 1, zamieszkałego poza obwodem szkoły oraz załączają stosowne oświadczenia.
Dokumenty do pobrania: