REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      Możliwość komentowania REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO została wyłączona

Szanowni Rodzice!
W dniu 4 marca 2019 r. rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie.
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Limanowa (art. 131 ust.1 ustawy – Prawo oświatowe).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone
  w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca.
 4. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Limanowa.
 5. Rekrutacji nie podlegają dzieci, które już zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i w roku szkolnym 2018/2019 realizują wychowanie przedszkolne w danym oddziale przedszkolnym.
 6. Uczęszczanie przez te dzieci w roku szkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców dzieci ,,Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
 7. Wzór deklaracji można pobrać u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły z zakładki Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.
 8. Wypełnioną deklarację należy złożyć u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do ,,nowych” dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do oddziału przedszkolnego, odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców dzieci ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”. Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i załączniki.
 10. Rodzic ma prawo złożyć wniosek do trzech placówek prowadzących wychowanie przedszkolne określając we wniosku placówkę pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru.
 11. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły z zakładki: Rekrutacja-Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.
 12. Wypełniony wniosek, wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.30 do 14.30 w okresie od 4 do 16 marca 2019 roku.
 13. Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu, daty itp.) nie będą rozpatrywane.
 14. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art.131 ust.2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe: 1) wielodzietność (troje i więcej dzieci), 2) niepełnosprawność kandydata, 3) niepełnosprawność jednego z rodziców, 4) niepełnosprawność obojga rodziców, 5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 15. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca.
 16. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę zawarte w Uchwale Nr XVI/172/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 17. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły odrębnym zarządzeniem.
 18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 19. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 nastąpi w dniu 30 maja 2019 roku poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 20. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 9 kwietnia 2019 r. lub do dnia 4 czerwca 2019 r.
 21. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego wskazanego we wniosku, Wójt Gminy Limanowa, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko. Dokumenty do pobrania: