,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”

      Możliwość komentowania ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa” została wyłączona

Nasz szkoła wraz z innymi szkołami z naszej Gminy bierze udział w projekcie pt. ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”, który Gmina Limanowa realizuje w partnerstwie z Fundacją Stiwek.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Wartość projektu łącznie 3 484 327, 50 zł
Numer projektuRPMP.10.01.03-12-0360/19
Projekt jest realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów 12 Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Celem projektu jest także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 224 nauczycieli 12 szkół w zakresie TIK i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 12 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do 07.2022.

Grupę docelową projektu stanowi 1030 uczniów z 12 szkół (520 dziewcząt i 510 chłopców) tym 420 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 224 nauczycieli (168 kobiet, 56 mężczyzn).

W projekcie odbędzie się:
– 2000 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych w 80 grupach,
– 1740 godzin zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych w 87 grupach
– 4200 godzin projektów edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe i w 140 grupach
– 2100 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne: przedsiębiorczość, praca zespołowa, kreatywność w 84 grupach

302 uczniów wyrówna szanse edukacyjne dzięki stypendiom.

Dzięki projektowi szkoły pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

Projekt jest realizowany zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek. Kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne są od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych