Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

      Możliwość komentowania Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 została wyłączona

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie należą następujące osiedla miejscowości Siekierczyna 2: Młaki, Potoki, Lisia Góra, Za górą, Morgi, Podlas, Dział, Zalas.

 1. Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2016 roku) podlegają obowiązkowi szkolnemu i w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły nie podlegają rekrutacji.
 3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły podlegają tylko zgłoszeniu.
 4. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dokonują Rodzice w szkole obwodowej w dniach od 1-17 marca 2023 r.
 5. Zgodnie z art.36.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:
  1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
  2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  REKRUTACJA DO KLASY I  DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY
  1. Dzieci zamieszkałe  poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie  podlegają rekrutacji i  mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  2. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa na rok szkolny 2023/2024.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy (Prawo oświatowe) – Uchwała Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wraz
  z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: