Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

      Możliwość komentowania Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 została wyłączona

W dniu 1-15 marca 2021 r. rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie. 
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Limanowa. (art. 131 ust.1 \\ ustawy – Prawo oświatowe).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 

1. – Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. – Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
3. – Postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca.
4. – Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Limanowa.
5. – Rekrutacji nie podlegają dzieci, które już zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i w roku szkolnym 2020/2021 realizują wychowanie przedszkolne w danym oddziale przedszkolnym. 6. – Potwierdzenie uczęszczania przez te dzieci w roku szkolnym 2021/2022 do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców dzieci ,,Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
7. – Wzór deklaracji można pobrać u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, w kancelarii szkoły lub ze strony internetowej Szkoły z zakładki Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.
8. – Wypełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w terminie do 28.02.2021 roku u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.
9. – Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do ,,nowych” dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do oddziału przedszkolnego, odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców dzieci ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”. Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i załączniki.
10. – Rodzic ma prawo złożyć wniosek do trzech placówek prowadzących wychowanie przedszkolne określając we wniosku placówkę pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru.
11. – Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można pobrać w Szkole w tzw. strefie dla rodziców lub ze strony internetowej Szkoły z zakładki: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.
12. – Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców wnioski wraz z załącznikami (skan), można przesłać elektronicznie na adres spnr2siekierczyna@neostrada.pl lub składać w Szkole w strefie dla rodziców z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos, zachowana odległość minimum 2 metry) w godzinach od 8.00 do 13.00 w okresie od 1 do 15 marca 2021 roku.
13. – Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu obojga rodziców, daty itp.) nie będą rozpatrywane.
14. – W przypadku, gdy liczba (dzieci) kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art.131 ust.2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 rokuPrawo oświatowe:

 • wielodzietność ( troje i więcej dzieci ),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

15. – Kryteria, o których mowa w punkcie 14, mają jednakową wartość.
16. – Drugi etap postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca.
17. – Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę zawarte w Uchwale NR XVI/172/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 • Kandydat (dziecko), którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym – liczba punktów 10;
 • Kandydat (dziecko) objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – liczba punktów 6;
 • Odległość Szkoły (oddziału przedszkolnego) od miejsca zamieszkania kandydata (dziecka) mierzona wzdłuż drogi umożliwiającej dojazd do oddziału przedszkolnego, licząca do 3 km – liczba punktów 2;
 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej w wybranym o przez rodzeństwo kandydata (dziecka) ubiegającego się o przejęcie do oddziału przedszkolnego – liczba punktów 4.

18. – Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły odrębnym zarządzeniem.
19. – Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
20. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i wymaganych dokumentów odbywa się w terminie od 17 do 26 marca 2021 r.
21. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 nastąpi w dniu 31 marca 2021 roku, a w przypadku postępowania uzupełniającego do dnia 1 czerwca 2021 r. poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń.
22. – Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r., a w przypadku postępowania uzupełniającego do dnia 1 czerwca 2021 r.
23. – W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego wskazanego we wniosku, Wójt Gminy Limanowa, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

DOKUMENTY DO POBRANIA: