Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

      Możliwość komentowania Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 została wyłączona

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.), Dz. U. z 2018 r. poz. 996) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie należą następujące osiedla miejscowości Siekierczyna 2: Młaki, Potoki, Lisia Góra, Za górą, Morgi, Podlas, Dział, Zalas.

 1. Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2015 roku) podlegają obowiązkowi szkolnemu i w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły nie podlegają rekrutacji.
 3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły podlegają tylko zgłoszeniu.
 4. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dokonują Rodzice w szkole obwodowej w dniach od 1-15 marca 2022 r.
 5. Zgodnie z art.36.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:
 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

REKRUTACJA DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH
POZA OBWODEM SZKOŁY

1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie  podlegają rekrutacji i  mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa na rok szkolny 2022/2023.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy (Prawo oświatowe) – Uchwała Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 • Kandydat (dziecko) mieszka na terenie gminy Limanowa – liczba punktów: 10 (dokument potwierdzający: pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata),
 • kryterium rekrutacyjne: kandydat (dziecko) uczęszczało do przedszkola wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, do której składany jest wniosek – liczba punktów: 8 (dokument potwierdzający: dokumentacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, pisemne oświadczenie),
 • kryterium rekrutacyjne: rodzeństwo kandydata (dziecka) uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – liczba punktów: 6 ( dokument potwierdzający: dokumentacja szkoły do której składany jest wniosek, pisemne oświadczenie),
 • niepełnosprawność kandydata (dziecka) – liczba punktów- 4 (dokument kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata (dziecka) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna).

4. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I zamieszkałego poza obwodem szkoły oraz załączają stosowne oświadczenia.
5. Wnioski podpisane przez obojga rodziców należy składać w terminie od dnia 1 do 15 marca 2022 r., aw postępowaniu uzupełniającym od 9 do 13 maja 2022 r. w Szkole w strefie dla rodziców, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos, zachowana odległość) w godzinach od 8.00 do 13.00, lub można przesłać skan wniosku z załącznikami drogą elektroniczną na adres spnr2siekierczyna@neostrada.pl.
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i wymaganych dokumentów odbywa się w terminie od 16 do 25 marca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym od 16 do 27 maja 2022 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 31 marca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym 1 czerwca 2022 r.
8. Do dnia 11 kwietnia 2022 r. rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, a w postępowaniu uzupełniającym do 6 czerwca 2022 r.
9. W dniu 14 kwietnia 2022 r. zostanie podana przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do klasy I oraz lista kandydatów nieprzyjętych, a w postępowaniu uzupełniającym w dniu 10 czerwca 2022 r.

Poniżej załączniki do pobrania: