Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

      Możliwość komentowania Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 została wyłączona

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie należą następujące osiedla miejscowości Siekierczyna 2: Młaki, Potoki, Lisia Góra,
Za górą, Morgi, Podlas, Dział, Zalas.

 1. Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2017 roku) podlegają obowiązkowi szkolnemu
  i w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły nie podlegają rekrutacji.
 3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły podlegają tylko zgłoszeniu.
 4. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dokonują Rodzice w szkole obwodowej.
 5. Zgodnie z art.36.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:
  • 1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
  • 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie
   z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

REKRUTACJA DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie  podlegają rekrutacji i  mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa na rok szkolny 2024/2025.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) – Uchwała Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 4. Wnioski podpisane przez obojga rodziców należy składać w terminie od dnia
  1 do 15 marca 2024 r. w
  szkole w godzinach od 8.00 do 14.00 lub można przesłać skan wniosku z załącznikami drogą elektroniczną na adres spnr2siekierczyna@wp.pl.
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i wymaganych dokumentów odbywa się w terminie od 18 do 28 marca 2024 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 3 kwietnia 2024 r.
 7. Do dnia 12 kwietnia 2024 r. rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 8. 19 kwietnia 2024 r. zostanie podana przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do klasy I oraz lista kandydatów nieprzyjętych.