Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

      Możliwość komentowania Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 została wyłączona

W dniach 1 – 15 marca 2024 r. odbędą się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zwanej dalej „ustawą”. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Limanowa zgodnie z  art. 131 ust.1  ustawy – Prawo oświatowe).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025:

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca.
 4. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Limanowa.
 5. Rekrutacji nie podlegają dzieci, które już zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i w roku szkolnym 2023/2024 realizują wychowanie przedszkolne w danym oddziale przedszkolnym.
 6. Potwierdzenie uczęszczania przez te dzieci w roku szkolnym 2024/2025 do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców dzieci ,,Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
 7. Wzór deklaracji można pobrać u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, w kancelarii szkoły lub ze strony internetowej Szkoły z zakładki „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025”.
 8. Wypełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w terminie od 19 do 29 lutego 2024. roku u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.
 9. Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do oddziału przedszkolnego, odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”. Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i załączniki.
 10. Rodzic ma prawo złożyć wniosek do trzech placówek prowadzących wychowanie przedszkolne określając we wniosku placówkę pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru.
 11. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można pobrać w szkole lub ze strony internetowej szkoły z zakładki: „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025”.
 12. Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców wnioski wraz z załącznikami (skan), można przesłać elektronicznie na adres spnr2siekierczyna@wp.pl lub składać w szkole w godzinach od 8.00 do 14.00 w okresie od 1 do 15 marca 2024 roku.
 13. Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu obojga rodziców, daty itp.) nie będą rozpatrywane.
 14. W przypadku, gdy liczba (dzieci) kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art.131 ust.2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) .
 15. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę zawarte w Uchwale NR XVI/172/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 16. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły odrębnym zarządzeniem.
 17. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków
  i wymaganych dokumentów odbywa się w terminie od 18 do 28 marca 2024 r.
 18. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 w dniu 3 kwietnia 2024 r. poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w szkole.
 19. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  następuje w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r., a w przypadku postępowania uzupełniającego do dnia 7 czerwca 2024 r.
 20. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 nastąpi w dniu 19 kwietnia 2024 roku, a w przypadku postępowania uzupełniającego w dniu 10 czerwca 2024 r. poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w szkole.
 21. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego wskazanego we wniosku, Wójt Gminy Limanowa, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.