Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

      Możliwość komentowania Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej została wyłączona

Szanowni Rodzice
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie należą następujące osiedla miejscowości Siekierczyna 2: Młaki, Potoki, Lisia Góra, Za górą, Morgi, Podlas, Dział, Zalas.

1.Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2013 r.) podlegają obowiązkowi szkolnemu i w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej.
2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły nie podlegają rekrutacji.
3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły podlegają tylko zgłoszeniu.
4. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dokonują Rodzice w szkole obwodowej w dniach od 2-16 marca 2020 r.
5. Zgodnie z art.36.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

REKRUTACJA DO KLASY I
DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

1.Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie podlegają rekrutacji i mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa na rok szkolny 2020/2021.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy (Prawo oświatowe) – Uchwała Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

  • Kandydat (dziecko) mieszka na terenie gminy Limanowa – liczba punktów: 10 (dokument potwierdzający: pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata),
  • kryterium rekrutacyjne: kandydat (dziecko) uczęszczało do przedszkola wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, do której składany jest wniosek – liczba punktów: 8 (dokument potwierdzający: dokumentacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, pisemne oświadczenie)
  • kryterium rekrutacyjne: rodzeństwo kandydata (dziecka) uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – liczba punktów: 6 ( dokument potwierdzający: dokumentacja szkoły do której składany jest wniosek, pisemne oświadczenie),
  • niepełnosprawność kandydata (dziecka) – liczba punktów- 4 (dokument kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata (dziecka) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna).

4. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I, zamieszkałego poza obwodem szkoły oraz załączają stosowne oświadczenia.
5. Wnioski należy składać w terminie od dnia 2 do 16 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 – 15.00.
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i wymaganych dokumentów odbywa się w terminie od 18 do 27 marca 2020 r.
7. Do dnia 31 marca 2020 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów (dzieci) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
8. Do dnia 6 kwietnia 2020 r. rodzice kandydatów (dzieci) potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
9. Do dnia 9 kwietnia 2020 r. zostanie podana przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów(dzieci) przyjętych do klasy I oraz lista

DOKUMENTY DO POBRANIA: